Användarvillkor

POlicies


Citikliniken
Norrtälje Centrum
020 - 118 118

På uppdrag av Region Stockholm

Användarvillkor

Dessa Användarvillkor reglerar din användning av webbplatsen och våra tjänster.

Dessa användarvillkor är de villkor för vilka vi (vi eller oss) gör det möjligt för dig att få tillgång till den aktuella webbplatsen ("Webbplatsen") och tjänster som är tillgängliga på eller via webbplatsen "citikliniken". Våra varumärken och produktnamn såsom Citikliniken Labs, Citikliniken, Citikliniken Hälsa kan förekomma på olika platser på hemsidan och i vår webbshop och ska likställas vad gäller dessa användarvillkor.

Webshoppen är tillgänglig på dessa hemsidor och specifika villkor för shoppen på dessa hemsidor är då giltiga. Det är också anledningen till att de flesta av våra policies både här och på dessa hemsidor är relaterade till butikstjänster/webbshop. Dessa användarvillkor på respektive hemsidor innehåller även köpevillkor, ångerrätt, reklamation med mera.

Citikliniken följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande. Dessa lagar gäller då specifikt för de hemsidorna. Vi är även underställda regelverket GDPR och har policies för säkerhet och din integritet samt en cookie policy enligt nedan.

Friskrivning

Friskrivning 1. Samtidigt som vi samtycker till att använda alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen och / eller vår tjänst är fullt fungerande och felfri, kan vi inte garantera detta och tar därför inget ansvar för eventuella fel och / eller avbrott på webbplatsen och / eller vår tjänst och friskriver oss från våra skyldigheter enligt dessa villkor och villkoren i händelse av orsak utöver vår rimliga kontroll som gör tillhandahållandet av webbplatsen och / eller vår tjänst omöjlig eller opraktisk.

Friskrivning 2. Vi tar ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försummelse oavsett hur du använder denna hemsida.

Friskrivning 3. Med förbehåll för klausul friskrvning 2 ska vårt ansvar i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt uppstå på grund av eller i samband med din beställning hos oss vid köpa av produkter på dessa hemsdior vara begränsad, per krav eller serie kopplade fordringar, till en multipel av 5 gånger det pris du betalat för produkterna.

Friskrivning 4. Med förbehåll för klausulerna Friskrivning 2 och Friskrivning 3 ovan utesluter vi allt ansvar för eventuella fordringar, förluster, krav och skador, inklusive men utan begränsning, eventuella kostnader, förlust av vinst, förlust av avtal eller affärsmöjligheter, förlust av data och eventuella andra följd- eller bestraffade skador, även om vi har fått information om möjligheten för sådana skador som uppkommer direkt eller indirekt utifrån eller på något sätt i samband med din användning eller oförmåga att komma åt webbplatsen och / eller vår tjänst, oavsett om det uppstår kontrakt, skada ( inklusive vårdslöshet), enligt lag eller på annat sätt FÖRSÄKRAT att ingenting i dessa Villkor påverkar eller kommer att påverka din eller mottagarens lagstadgade rättigheter i förhållande till kvalitet, lämplighet eller beskrivning av de levererade produkterna.

Friskrivning 5. Missbruk av våra tjänster: Vi förbehåller oss rätten att vägra en beställning om vi anser att din användning av vår tjänst, antingen direkt eller indirekt, har något olagligt syfte eller kan orsaka nöd eller brott mot någon person.

Friskrivning 6. Vi förstår att vi enligt lag är skyldig att leverera våra tjänster som överensstämmer med kontraktet.

Generella villkor

Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra villkoren för hur du till exempel tillåts få tillgång till webbplatsen från tid till annan. Vi lägger upp eventuella ändringar på webbplatsen och det är ditt ansvar som kund att läsa igenom användarvillkoren vid varje tillfälle du kommer åt webbplatsen. Ändringar kommer att träda i kraft 12 timmar efter det att en sådan ändring ligger ute på webbplatsen och alla efterföljande kontakter mellan dig och oss ska vara på de nya villkoren.

Vi förbehåller oss rätten att upphöra, begränsa eller avsluta tillgången till webbplatsen och / eller våra tjänster av någon anledning när som helst.

Dessa användarvillkor ska anses omfatta alla andra meddelanden, policyer, ansvarsfrister och andra villkor som finns på webbplatsen, förutsatt att dessa villkor och villkor i händelse av konflikt mellan sådana andra anmälningar, policyer, ansvarsfrister och andra villkor råder. Om någon av dessa användarvillkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska de återstående bestämmelserna förbli i kraft.

Vi ska se till att vi uppfyller kravet på all gällande lagstiftning om dataskydd, inklusive, men inte begränsat, Allmänna dataskyddsförordningen. Vi ska endast använda personuppgifter som erhölls från dig för att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor och som anges i vår integritetspolicy.

I fråga om bedräglighet ersätter denna överenskommelse (inklusive eventuella handlingar och instrument som avses häri) alla tidigare utfästelser, arrangemang, överenskommelser och avtal mellan dig och oss (skriftligen eller muntligt) och anger hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss relaterade till ämnet härom.

Ditt köp från någon av våra hemsidor anses ha inträffat i Sverige. Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och parterna är överens om att underkasta sig de svenska domstolarnas exklusiva behörighet.

Policy för Sociala Medier

Följande användarvillkor gäller för alla som har tillgång till eller skickar in på sociala sidor eller på vår blogg. Våra sociala medier definieras som följande kanaler:

Citikliniken, eller någon våra andra varumärken, på Facebook, Twitter och Instagram eller något av våra andra varumärken

Genom att använda eller komma åt någon av våra sociala medier, accepterar du att följa användarvillkoren samt andra engagemangsregler som definieras av de enskilda sociala medierna (t.ex. Facebook: s uttalande om rättigheter och ansvar, Twitter användarvillkor etc.).

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda våra sociala medieplatser.

Genom att skicka till en social medias webbplats accepterar du att vara ensam ansvarig för innehållet i all information du bidrar med, länkar till eller på annat sätt du laddar upp informationen.

Du instämmer i att allt du skickar ska vara sanningsenligt, korrekt, inte vilseledande och erbjudas i god tro och att du har rätt att skicka sådant innehåll.

Du godkänner att inte lägga ut något av följande:

  • Falska, vilseledande eller bedrägliga kommentarer.
  • Material som innehåller konfidentiellt material eller bryter mot tredje parts integritetsskydd.
  • Alla foton eller kommentarer som innehåller eller visar profanitet, pornografi, hot, hatiska uttalanden, våld, personliga attacker, olagliga uttalanden eller osäkra metoder.
  • Innehåll som försöker efterlikna någon annan inklusive, men inte begränsat till, kunder, kunders anställda, medlemmar, leverantörer, partners eller andra medlemmar i samhället.
  • Obehörig kommersiell kommunikation (spam).
  • Virus eller andra skadliga koder.

Genom att publicera på våra sociala mediawebbplatser, accepterar du att vara respektfull mot andra medlemmar i gruppen samt mot communitys ledningsgrupp.

Vi förbehåller oss rätten att moderera innehåll som publiceras på våra sociala medier.

Alla inlägg som inte överensstämmer med användarvillkoren kommer antingen att raderas eller inte läggas ut, vilket bara bestäms av tillfällighet.

Vi förbehåller sig rätten att ta bort eller rapportera eventuella inlägg som kan anses olämpliga eller stötande.

Upprepade överträdelser av användarvillkoren kan leda till att en användare förbjuds eller blockeras från våra sociala medier och rapporteras till lämpliga sociala medier.

Eventuella hot mot personer eller egendom kommer att rapporteras till polisen.

Var klok att skydda dig själv, din integritet och andras integritet. Det du publicerar är allmänt tillgängligt och kan finnas länge, så överväg noggrant vad du skickar.

Skicka inte personlig eller känslig information om dig själv eller andra, inklusive bankkontoinformation, information som kan användas för att hitta dig själv eller en annan, eller information som annars skulle kunna anses utgöra intrång i andras integritet.

Vi påtar oss inget ansvar för fel eller försummelser i något material på våra sociala medier.

För innehåll som du publicerar på våra sociala medier, garanterar du att det är ditt eget ursprungliga arbete eller om det är täckt av immateriella rättigheter som ägs av tredje part, och du garanterar att du har erhållit alla rättigheter till innehållet från tredje part och bevilja uttryckligen en världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri och fullt betalad överlåtbar rättighet och licens för att utöva all upphovsrätt, publicitet, moraliska rättigheter och andra IP-rättigheter i förhållande till sådant innehåll som du tillhandahåller.

Vi välkomnar återkoppling om våra produkter och tjänster. Om du kontaktar oss om ett klagomål på våra sociala medier, kommer du att svaras av en medlem av kundtjänst på nätet som kommer att sträva efter att svara och lösa ditt klagomål i god tid i enlighet med vår kundservicepolicy.

Vi har en nolltolerans till kunder som använder missbrukande eller hotande språk och kommer att vidta åtgärder för att skydda sitt online kundserviceteam, inklusive att ta bort offensiva inlägg och rapportera användaren till lämpliga sociala medieplattformar och, om det är nödvändigt, polisen.